Iran Canada
لیست دوره های بزرگسالان

کد کلاسترماستادنوع کلاسنحوه برگزاریکلاسجنسیتشهریه (ریال)شعبهتاریخ شروعزمان تشکیل
FD11396/1یاسر کمالی نژادFDiscussionعادي چند ماههFDiscussionدخترانه950,000عظیمیه1396/02/16شنبه چهارشنبه 16:30 تا 18:15،
FD31396/1یاسر کمالی نژادFDiscussionعادي چند ماههFDiscussionدخترانه950,000عظیمیه1396/02/16شنبه چهارشنبه 18:30 تا 20:15،
FD11396/1یاسر کمالی نژادFDiscussionعادي چند ماههFDiscussionپسرانه950,000عظیمیه1396/02/16شنبه چهارشنبه 16:30 تا 18:15،
FD31396/1یاسر کمالی نژادFDiscussionعادي چند ماههFDiscussionپسرانه950,000عظیمیه1396/02/16شنبه چهارشنبه 18:30 تا 20:15،
ZZ-RES-FA21396/1یاسر کمالی نژادGeneralفشرده 2GENERALدخترانه1,150,000عظیمیه1396/02/30 
ZZ-RES-FA11396/1یاسر کمالی نژادGeneralفشرده 2GENERALدخترانه1,030,000عظیمیه1396/02/30 
ZZ-RES-FA21396/1یاسر کمالی نژادGeneralفشرده 2GENERALپسرانه1,150,000عظیمیه1396/02/31 
ZZ-RES-FA31396/1یاسر کمالی نژادGeneralفشرده 2GENERALدخترانه1,350,000عظیمیه1396/02/30 
ZZ-RES-FA31396/1یاسر کمالی نژادGeneralفشرده 2GENERALپسرانه1,350,000عظیمیه1396/02/31 
ZZ-RES-FA41396/1یاسر کمالی نژادGeneralفشرده 2GENERALپسرانه1,770,000عظیمیه1396/02/31 
ZZ-RES-FA41396/1یاسر کمالی نژادGeneralفشرده 2GENERALدخترانه1,770,000عظیمیه1396/02/30 
IELTS-MK-11396/1یاسر کمالی نژادIELTSعادیIELTSدخترانه650,000عظیمیه1396/03/05جمعه 09:00 تا 14:00،
TTC:")1396/1سمیرا قویدلTDC/TTCعادیTTCپسرانه1,980,000مرکزی1396/03/15زوج 10:15 تا 12:00،
TTC:)1396/1دکتر حسام میرآقاTDC/TTCعادیTTCدخترانه1,980,000مرکزی1396/03/01زوج 10:15 تا 12:00،
TDC1396/1سمیرا قویدلTTC/TDCعادیTTCپسرانه1,980,000مرکزی1396/05/01دوشنبه 02:45 تا 04:30، پنجشنبه 02:45 تا 04:30،
PACK-M-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادی 8 ماههpackageپسرانه19,800,000عظیمیه1396/04/01فرد 20:30 تا 22:30،
TM3-131396/1دکتر حسام میرآقاپکیجعادي چند ماههpackageدخترانه9,600,000مرکزی1396/06/06زوج 20:30 تا 22:15،
TM1-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادي چند ماههpackageپسرانه9,600,000عظیمیه1396/04/01فرد 16:30 تا 18:15،
TM1-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادي چند ماههpackageدخترانه9,600,000عظیمیه1396/04/01فرد 16:30 تا 18:15،
PACK-P1-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادی 8 ماههpackageدخترانه19,800,000عظیمیه1396/04/01فرد 14:45 تا 16:30،
PACK-P1-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادی 8 ماههpackageپسرانه19,800,000عظیمیه1396/04/01فرد 14:45 تا 16:30،
PACK-GR-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادی 8 ماههpackageپسرانه19,800,000عظیمیه1396/02/09زوج 16:15 تا 18:00،
PACK-GR-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادی 8 ماههpackageدخترانه19,800,000عظیمیه1396/02/09زوج 16:15 تا 18:00،
TM2-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادي چند ماههpackageدخترانه9,600,000عظیمیه1396/04/01زوج 14:45 تا 16:30،
TM2-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادي چند ماههpackageپسرانه9,600,000عظیمیه1396/04/01زوج 14:30 تا 16:30،
TM3-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادي چند ماههpackageدخترانه9,600,000عظیمیه1396/04/01زوج 14:45 تا 16:30،
TM3-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادي چند ماههpackageپسرانه9,600,000عظیمیه1396/04/01زوج 14:30 تا 16:30،
TM2-21396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادي چند ماههpackageپسرانه9,600,000عظیمیه1396/04/01زوج 09:00 تا 10:45،
TM2-21396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادي چند ماههpackageدخترانه9,600,000عظیمیه1396/04/01زوج 09:00 تا 10:45،
PACK-M-11396/1یاسر کمالی نژادپکیجعادی 8 ماههpackageدخترانه19,800,000عظیمیه1396/04/01فرد 20:30 تا 22:30،
12