Iran Canada
طرح شکایات و نارضایتی از آموزشگاه
در صورتی که شکایت یا نارضایتی از عملکرد آموزشگاه دارید برای مطرح کردن آن با مدیریت آموزشگاه از این صفحه استفاده نمایید.
لطفا مشخصات فردی و تماس خود را با دقت و صحیح وارد کنید تا به درخواست شما ترتیب اثر داده شود.
نام :  
نام خانوادگی :  
شماره تماس :  
ایمیل :  
متن شکایت :  
ارسال :